Proje Tanımı ve İçeriği

Proje Tanımı ve Özeti

 Temel hak ve özgürlüklerin, yürütme ve yargı eliyle bu denli baskı altına alındığı bir siyasal yapı içerisinde, temel görevleri hak ihlaline uğrayanların hakkını “savunmak” olan Avukatlar, Türkiye’de şimdilerde neredeyse en fazla baskıya uğrayan meslek grupları arasında yer alıyor. Mesleki süreçlerinde cezaevlerindeki müvekkilleriyle görüşmeler sırasında, cezaevi yönetimlerinin keyfi uygulamalarıyla karşılaşıyorlar. Bütün bunlarda daha da vahim olanı, bugün salt mesleklerini yürüttükleri için, savundukları müvekkilleri ile ilişkilendirilerek veya doğrudan temel insan haklarını savundukları için tutuklanıp cezaevinde tutulan çok sayıda avukat bulunmaktadır. Bir diğer nokta avukatlık yapma belgelerinin iptali için bağlı oldukları barolara baskılar da yerel savcı ve idarecilerin başvurduğu bir diğer yöntem olarak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
 
Bugüne kadar, insan hak ve özgürlükleri bağlamında, bir çok baskıya maruz kalan hak savunucuları üzerine farklı sorunsallar ve hedef kitleler üzerinden sayısız araştırma yapılmasına rağmen, hukuk alanında bu mücadeleyi yürüten Avukatlar üzerine neredeyse hiç bir kapsamlı çalışma yer almamaktadır. Öte yandan hukuki boyutunun merkezinde yer alan Avukatların içinde bulunduğu durum üzerine ve baskının boyutlarını analiz edebilecek yeterince sistematik veri bulunmamaktadır.
 
Tüm bu sorunlar özelinde bu proje ile Türkiye’de hak ihlaline uğrayan Avukatların karşılaştıkları siyasal baskıları gözlemlemek, incelemek,raporlamak ve görsel araçlarla belgelenecektir.Elde edeceğimiz verileri sistematik hale getirerek hak ve özgürlükler ekseninde savunuculuğunu üstlenerek yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu anlamıyla bu proje Türkiye özelinde düşünüldüğünde alanında bir ilk olacaktır.
 
 
Projemizin Hedef Kitlesi;

 • Türkiye de temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını veya ortadan kaldırıldığını düşünen ve bu mevcut gidişattan rahatsızlık duyan bireysel veya kitlesel eylem yaparken yurttaşların maruz kaldıkları hukuk dışı uygulamaları yargı safhasında müdahil olan hukuk emekçisi Avukatlar,
• Gerek mesleklerini icra ederken, gerek bireysel hak savunucuları olarak insan hakları mücadelesi verirken, pek çok engelleme, baskı, hukuki kovuşturma, soruşturma ve benzeri baskılar ile karşı karşıya kalan Avukatlar,
• İnsan hakları mücadelesi verirken ve kendi temel hak ve özgürlüklerini savunurken gözaltına alınan ve tutuklanan Avukatlar,
• Kolluk kuvvetinin şiddetine ve yerel yönetimlerin baskılarına maruz kalan Avukatlar,
• Cezaevlerinde müvekkil görüşmelerinde cezaevi idaresinin baskısına ve sözlü tacize uğrayan Avukatlar,
• Mahkeme içi ve mahkeme dışı şiddete maruz kalan Avukatlar,
• Yurtdışına çıkış yasağı konulan Avukatlar,
•  Herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeksizin mesleklerinden men edilen, dosyalarından azledilen edilen Avukatlar,
• Arabuluculuk, bilirkişilik, uzlaştırmacı gibi mesleki faaliyetlerden siyasi görüşleri ve çalışmaları sebebiyle men edilen Avukatlar,
• Siyasi görüşleri ve haklarında cezai soruşturması devam ettiği halde masumiyet karinesine aykırı olarak Adalet Bakanlığınca ruhsatları verilmeyen stajyer avukatlar ile bu gerekçelerle ruhsatları iptal edilen Avukatlar,
• Çevre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, faili meçhul cinayetler, ekonomik kriz ve yoksulluk gibi sorunlar çerçevesinde verilen hak mücadelesinin mağdurlarını savunan avukatların, Devlet yetkilileri tarafından uğradığı engellemeler ve yaşadığı baskılar
• Türkiye’de geçmiş dönemde ve bu dönemde var olan avukat örgütlenmelerinin (dernekler, vakıflar, platformlar) uğradıkları baskılar, tacizler ve kapatılan avukat örgütlenmeleri
 
 
Projenin amaçları ve hedefleri
 • Türkiye’de insan hakları mücadelesinin hukuki ayağını oluşturan avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu durumun mevcut analizini yapmak ve ortaya koymak ve bu mücadeleyi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı, örgütlenme hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanımı ve bu hakkı kullananların haklarını savunan avukatlar ile ilişkilendirerek sınıflandırmak;
• Türkiye’de avukatları, hukuk düzleminde insan hakları mücadelesi verirken maruz kaldıkları sıkıntı/sorun ve baskıları derleyerek, temel sorunsallar (çevre, kadın, çocuk istismarı, ekonomik eşitsizlikler, kimlik mücadelesi vb) çerçevesinde sınıflandırarak, kamuoyunda bir farkındalık yaratmak,
• Yukarıda vurgulanan bağlam, sorunsallar çerçevesinde avukatların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin boyutlarını bilimsel bir analizle ortaya koymak;
• Bu kapsamlı çalışmayı kuramsal bir çerçeveye oturtup, çözüm önerileri üretmek, çözüm üretme çabası içerisinde olan kurum/kuruluş ve organizasyonlara kullanabilecekleri bilgi/belge ve veriler sunmak;
• Türkiye’de yakıcı sorunlar haline gelen, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, çevre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, ekonomik kriz ve yoksulluk gibi sorunlar çerçevesinde verilen hak mücadelesinin mağdurlarını savunan avukatların karşılaştıkları baskıları bu sorunsallar çerçevesinde verileri raporlamak;
• Kurumumuzun çalışma kapasitesini arttırarak daha etkili, üretilebilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmasını sağlamak,
•  Pilot illerde yapılan çalışma sonuçlarını Türkiye geneline ve ilgili uluslararası mecralara taşımak,
• Projemizin yazılı ve görsel tüm raporları, Türkiye Barolar Birliği, ve tüm 80 ildeki Barolar ve ulusal/uluslarası hak temelli çalışan STK’lar ve hukuk örgütleri ile paylaşılacaktır ve tüm baroların öncülüğünde proje çıktıları TBMM ve Türkiye kamuoyu gündeminde paylaşılacaktır.