Sözleşmeler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokollerde Tanınan Haklar

BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına Dair Sözleşme

BM İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani ve Küçültücü Muameleye veya Cezaya Karşı Sözleşme

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme

Havana Kuralları (Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin BM Kuralları

BM Mahpusların Islahına Dair Asgari Standart Kuralları (Mandela Kuralları)

BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

İstanbul Sözleşmesi

Kopenhag Kriterleri

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme

Sendika Özgürlüğünün ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

BM Kolluk Güçlerinin Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Minnesota Protokolü (BM Hukukdışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin Protokol)

İşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Ayrımcılık (İŞ ve MESLEK) Sözleşmesi

Avrupa Cezaevi Kuralları

Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

BM Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 nolu Protokol- Mülkiyet Hakkı

AİHS. 4 Nolu Protokol

AİHS. 6 Nolu Protokol

AİHS. 7 Nolu Protokol

AİHS. 13 Nolu Protokol

AİHS. 14 Nolu Protokol

AİHS. 15 Nolu Protokol

Avukatların Rollerine Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)

Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasi için Prensipler

Avrupa Sosyal Şartı

Kanun Adamlarının (Kolluk Güçerinin) Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler

Yargı Bağımsızlığına Dair Temel İlkeler

İşkencenin ve Gayriinsani yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Savcıların Rollerine Dair Temel Prensipler